FORSKNING

Hur du skapar ett konto för elektronisk ansökan, ansökningsformulär och anvisningar hittar du under ”Ansökan”.

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap eller utländska medborgare som stadigvarande har varit bosatta i Sverige och kontinuerlig bedrivit forskning i Sverige sedan minst fem år.

Anslag beviljas i storleksordningen 5.000 - 150.000 kronor.

Anslag för vetenskaplig forskning beviljas endast i undantagsfall till forskare som ej avlagt doktorsexamen eller ådagalagt motsvarande kompetens.

Anslag lämnas företrädesvis till forskare som nyligen har utvecklat en självständig forskningslinje.

Bidrag för uppsatser och andra arbeten på lägre nivå samt tryckning av doktorsavhandling före disputation beviljas ej.

Stipendier för finansiering av sökandens studier faller utanför stiftelsens verksamhet.

Bidrag till kostnader för kongressresor o.d. beviljas endast i undantagsfall.

Anslag för täckande av kostnader för slutförda och publicerade arbeten beviljas ej.

Stiftelsen lämnar anslag endast för ett år i sänder och kan ej binda sig för fortsatta anslag.

Stiftelsen förutsätter ett omkostnadspåslag om företrädesvis högst 20% av ansökt belopp.

Medel för lönekostnader beviljas ej, ej heller andra medel för att täcka sökandens levnadsomkostnader på hemorten. Anslag till arvoden för väl specificerade och i tiden avgränsade arbetsuppgifter inom projektet kan dock förekomma.

Beviljade forskningsanslag utbetalas endast till den anslagsförvaltare som angivits i avgiven ansökan. För ändring krävs skriftligt godkännande från angiven anslagsförvaltare.